[1]
ผลบุญ ส., ภิญโญศุภสิทธิ์ ก., and ยงณรงค์เดชกุล ณ., “กรณีศึกษาการปรับตัวทางสังคมของผู้ต้องขังชายที่มีพฤติกรรมเลียนแบบเพศตรงข้ามด้วยการให้คำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีเกสตัลท์”, Pnu Sci J, vol. 2, no. 3, Sep. 2011.