[1]
หวังสวัสดิ์ ธ., ภาคธูป ม., and ไชยมงคล น., “ความเข้มแข็งในการมองโลกของวัยรุ่นในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของประเทศไทย”, Pnu Sci J, vol. 3, no. 1, Sep. 2011.