[1]
ทองกาวแก้ว ว., “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดยะลา”, Pnu Sci J, vol. 3, no. 1, Sep. 2011.