[1]
ปุญญโสพรรณ อ., เพิงมาก ผ., and ทองตำลึง จ., “การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของสตรีวัยทองในตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, Pnu Sci J, vol. 3, no. 1, Sep. 2011.