[1]
ศรีญาณลักษณ์ ท., ปุญญโสพรรณ อ., and ศรีแก้ว ไ., “การดูแลแบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง”, Pnu Sci J, vol. 3, no. 1, Sep. 2011.