[1]
ศรียะศักดิ์ อ., เกตุอินทร์ ว., แสงอาทิตย์ ส., and ฉิ่งเล็ก ว., “การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง ‘ อุทกเศียร(Hydrocephalus)’ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3”, Pnu Sci J, vol. 3, no. 1, Sep. 2011.