[1]
ศิริพันธุ์ ศ. and ศรีสวัสดิ์ ย., “การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก”, Pnu Sci J, vol. 3, no. 1, Sep. 2011.