[1]
แดงสุวรรณ ก., “การรับรู้ข้อมูลของญาติผู้มารับบริการที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์”, Pnu Sci J, vol. 4, no. 2, May 2012.