[1]
ไชยพันธุ์ ไ. and เต้พันธ์ ณ., “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตกับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลวิธีการเผชิญปัญหา เป็นตัวแปรส่งผ่าน”, Pnu Sci J, vol. 4, no. 2, May 2012.