[1]
จิระแพทย์ จ. and แก้วฉาย ส., “ศึกษาความเข้าใจการเรียนและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์”, Pnu Sci J, vol. 4, no. 3, Oct. 2012.