[1]
น้อยทับทิม ม. and สุขขจรวงษ์ ก., “การประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในอุตสาหกรรมอาหาร”, Pnu Sci J, vol. 5, no. 4, Nov. 2013.