[1]
ลิ้มเจริญ ส., “ผลของระดับอาหารข้น และรูปแบบอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการผลิต และต้นทุนการผลิตของโคขุน”, Pnu Sci J, vol. 6, no. 1, Jan. 2014.