[1]
ศิริพันธุ์ ศ. and ส่งวัฒนา ป., “วิธีการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีของ แคมพินฮา-บาโคท”, Pnu Sci J, vol. 6, no. 1, Jan. 2014.