ธีรัชกุลจ., ภิบาลอ., and หัถกิจอ. “ความต้องการการดูแลทางจิตวิญญาณด้านการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นและพลังนอกเหนือตนของผู้ป่วยมุสลิมที่เคยเข้ารับการผ่าตัดในแผนกศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย”. Princess of Naradhiwas University Journal, Vol. 8, no. 1, Dec. 2015, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/52655.