สือแม ซ. “เกษตรเที่ยวออสเตรเลีย”. Princess of Naradhiwas University Journal, vol. 1, no. 1, Sept. 2011, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53631.