มะเซ็ง อ. “ผลกระทบของกำลังอัดคอนกรีตในระยะเวลาก่อตัวช่วงสุดท้าย”. Princess of Naradhiwas University Journal, vol. 1, no. 2, Sept. 2011, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53635.