มะเจะแน ว. “‘เรือกอและจำลอง’ ธุรกิจที่สร้างรายได้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน”. Princess of Naradhiwas University Journal, vol. 1, no. 3, Sept. 2011, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53650.