เลิศวิจิตรพันธุ์ ภ. “การวิเคราะห์อนุภาคการสึกหรอของตามดทางไฟฟ้าบนรองลื่นแบบกลิ้งตัวภายใต้อิทธิพลของไฟฟ้ากระแสสลับ”. Princess of Naradhiwas University Journal, vol. 2, no. 3, Sept. 2011, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53679.