ผลบุญ ส., ภิญโญศุภสิทธิ์ ก., and ยงณรงค์เดชกุล ณ. “กรณีศึกษาการปรับตัวทางสังคมของผู้ต้องขังชายที่มีพฤติกรรมเลียนแบบเพศตรงข้ามด้วยการให้คำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีเกสตัลท์”. Princess of Naradhiwas University Journal, vol. 2, no. 3, Sept. 2011, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53683.