ศรียะศักดิ์ อ., เกตุอินทร์ ว., แสงอาทิตย์ ส., and ฉิ่งเล็ก ว. “การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง ‘ อุทกเศียร(Hydrocephalus)’ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3”. Princess of Naradhiwas University Journal, vol. 3, no. 1, Sept. 2011, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53694.