ไชยพันธุ์ ส. “ดอกไม้แห่งวัฒนธรรมของพุทธศาสนา”. Princess of Naradhiwas University Journal, vol. 3, no. 1, Sept. 2011, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53696.