จุ้ยชุม เ. “วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) : อีกหนึ่งทางเลือกของการให้บริการ”. Princess of Naradhiwas University Journal, vol. 3, no. 1, Sept. 2011, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53697.