บินระหีม อ., สุรวัลลภ พ., แขกพงศ์ เ., and โต๊ะตาหยง ม. “ณ นครอิสตันบูล ประเทศสาธารณรัฐตุรกี”. Princess of Naradhiwas University Journal, vol. 3, no. 1, Sept. 2011, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53698.