พรหมชัย ส. “เครื่องวัดไฟฟ้าดาร์สันวาร์มิเตอร์”. Princess of Naradhiwas University Journal, vol. 3, no. 2, Sept. 2011, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53706.