ไชยพันธุ์ ส., and วชิรอำไพ อ. “ชื่อนั้นสำคัญจริงหรือ. (ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ) ตอนที่ 2”. Princess of Naradhiwas University Journal, vol. 3, no. 3, Sept. 2011, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53718.