เวียงนิล อ., and วาสนสมสิทธิ์ ป. “การศึกษาการทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ”. Princess of Naradhiwas University Journal, vol. 4, no. 1, Dec. 2011, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53725.