แดงสุวรรณ ก., ฟองสุวรรณ ช., กาเซ็ง ซ., ศรีชัย เ., จีนคง เ., มะแซะ เ., and วรรณสกล อ. “การรับรู้ข้อมูลของญาติผู้มารับบริการที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์”. Princess of Naradhiwas University Journal, vol. 4, no. 2, May 2012, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53731.