ไชยพันธุ์ ไ., and เต้พันธ์ ณ. “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตกับความเครียดในการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลวิธีการเผชิญปัญหา เป็นตัวแปรส่งผ่าน”. Princess of Naradhiwas University Journal, vol. 4, no. 2, May 2012, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53733.