จิระแพทย์ จ., and แก้วฉาย ส. “ศึกษาความเข้าใจการเรียนและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์”. Princess of Naradhiwas University Journal, vol. 4, no. 3, Oct. 2012, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53745.