กรดกางกั้น ส. “หลักและวิธีการในการพิชิตใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย”. Princess of Naradhiwas University Journal, vol. 5, no. 2, May 2013, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53765.