น้อยทับทิม ม., and สุขขจรวงษ์ ก. “การประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในอุตสาหกรรมอาหาร”. Princess of Naradhiwas University Journal, vol. 5, no. 4, Nov. 2013, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53803.