รุจิระศักดิ์ ม., and เกิดนุ่น พ. “การใช้น้ำหมักไข่หอยเชอรี่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว”. Princess of Naradhiwas University Journal, vol. 6, no. 1, Jan. 2014, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53830.