ลิ้มเจริญ ส. “ผลของระดับอาหารข้น และรูปแบบอาหารหยาบต่อสมรรถภาพการผลิต และต้นทุนการผลิตของโคขุน”. Princess of Naradhiwas University Journal, vol. 6, no. 1, Jan. 2014, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53832.