ศิริพันธุ์ ศ., and ส่งวัฒนา ป. “วิธีการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลตามแนวคิดทฤษฎีของ แคมพินฮา-บาโคท”. Princess of Naradhiwas University Journal, vol. 6, no. 1, Jan. 2014, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53838.