สุทธิยาพิวัฒน์ส. “การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC”. Princess of Naradhiwas University Journal, Vol. 8, no. 3, 1, pp. 89-98, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/65406.