บิณอะฮมัดฮ., มั่นศรัทธาม., and บือราเฮงฟ. “ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าแบบหลายผู้ใช้หลายจุด”. Princess of Naradhiwas University Journal, Vol. 9, no. 2, 1, pp. 65-72, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/85613.