สือแม ซารีนา. “เกษตรเที่ยวออสเตรเลีย”. Princess of Naradhiwas University Journal 1, no. 1 (September 14, 2011). Accessed December 4, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53631.