จันทรเดิม สืบพงศ์. “การสร้างชุดสาธิตการทำงานกระปุกเกียร์รถยนต์”. Princess of Naradhiwas University Journal 2, no. 1 (September 15, 2011). Accessed November 30, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53661.