เลิศวิจิตรพันธุ์ ภิสัก. “การวิเคราะห์อนุภาคการสึกหรอของตามดทางไฟฟ้าบนรองลื่นแบบกลิ้งตัวภายใต้อิทธิพลของไฟฟ้ากระแสสลับ”. Princess of Naradhiwas University Journal 2, no. 3 (September 15, 2011). Accessed December 4, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53679.