ผลบุญ สุภาภรณ์, ภิญโญศุภสิทธิ์ กาญจนวัลย์, and ยงณรงค์เดชกุล ณรงค์. “กรณีศึกษาการปรับตัวทางสังคมของผู้ต้องขังชายที่มีพฤติกรรมเลียนแบบเพศตรงข้ามด้วยการให้คำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีเกสตัลท์”. Princess of Naradhiwas University Journal 2, no. 3 (September 15, 2011). Accessed November 30, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53683.