อรุณแสง ราชัน, and บรมธนรัตน์ ช่อทิพย์. “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ภาระงานและความสามารถในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัยกับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการตำบลอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพ จังหวัดตรัง”. Princess of Naradhiwas University Journal 3, no. 1 (September 16, 2011). Accessed December 4, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53690.