ปุญญโสพรรณ อุมาพร, เพิงมาก ผจงศิลป์, and ทองตำลึง จุฑามาศ. “การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของสตรีวัยทองในตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. Princess of Naradhiwas University Journal 3, no. 1 (September 16, 2011). Accessed November 30, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53691.