ศรีญาณลักษณ์ ทัศนีย์, ปุญญโสพรรณ อุมาพร, and ศรีแก้ว ไหมไทย. “การดูแลแบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง”. Princess of Naradhiwas University Journal 3, no. 1 (September 16, 2011). Accessed November 30, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53692.