วานิยะพันธุ์ ลักขณา, and เวชประสิทธิ์ รัดใจ. “สิ่งเร้าความเครียด ความเครียด และการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยนอก ขณะรอผ่าตัดเล็ก ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์”. Princess of Naradhiwas University Journal 3, no. 1 (September 16, 2011). Accessed November 29, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53693.