ศรียะศักดิ์ อัจฉราวดี, เกตุอินทร์ วารุณี, แสงอาทิตย์ สุวรรณี, and ฉิ่งเล็ก วิโรจน์. “การทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง ‘ อุทกเศียร(Hydrocephalus)’ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3”. Princess of Naradhiwas University Journal 3, no. 1 (September 16, 2011). Accessed December 4, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53694.