ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, and ศรีสวัสดิ์ ยุพาวรรณ. “การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก”. Princess of Naradhiwas University Journal 3, no. 1 (September 16, 2011). Accessed December 2, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53695.