ไชยพันธุ์ สหไทย. “ดอกไม้แห่งวัฒนธรรมของพุทธศาสนา”. Princess of Naradhiwas University Journal 3, no. 1 (September 16, 2011). Accessed December 2, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53696.