จุ้ยชุม เดชดนัย. “วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) : อีกหนึ่งทางเลือกของการให้บริการ”. Princess of Naradhiwas University Journal 3, no. 1 (September 16, 2011). Accessed December 2, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53697.