พรหมชัย สุรินทร์. “เครื่องวัดไฟฟ้าดาร์สันวาร์มิเตอร์”. Princess of Naradhiwas University Journal 3, no. 2 (September 16, 2011). Accessed November 30, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53706.