ไชยพันธุ์ สหไทย, and วชิรอำไพ อำไพ. “ชื่อนั้นสำคัญจริงหรือ. (ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ)”. Princess of Naradhiwas University Journal 3, no. 2 (September 16, 2011). Accessed November 30, 2022. https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53708.